Tumblelog by Soup.io
 • savatage
 • blaxkseoul
 • white-raven
 • chikarine
 • edenpath
 • zielone-banany
 • Henney
 • serda
 • Sukkie
 • colagatji
 • arrogance
 • raija
 • Wenuska
 • peculiar-cat
 • MySoupx3
 • angelsdemon
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • HanJiMun
 • Druidess
 • guyver
 • heymylove
 • szydera
 • theartofsuicide
 • thepretty-reckless
 • pil-yeonseong
 • choppedheidi
 • LejdiWioletta
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3949 975f 390
Reposted frombabyface babyface
3950 3833 390
Reposted frombabyface babyface
3955 436f 390
Reposted from777727772 777727772 viacats cats
3979 68f3 390
Reposted from777727772 777727772 viasleeping sleeping
3937 729d 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
Składam się dwóch zupełnie różnych oblicz, przeciwnych biegunów. Mam w sobie tyle goryczy, wstydliwych wspomnień, ironii, cynizmu, bezczelności, egoizmu, megalomanii, braku cierpliwości, pochopności w podejmowaniu decyzji... A najwięcej ciepła i miłości.
— z pamiętnika
Reposted fromparafina parafina viahavingdreams havingdreams
3971 97e5 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
3957 847e 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
3951 fe20 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
3933 f2ac 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
3935 a7fa 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
4276 3630 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
4524 4ad8 390
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
4317 28ec 390

blackandroses:

Alexander McQueen Resort 2018.

2492 b56b 390
Reposted fromzungud zungud viajapanica japanica
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viajoannna joannna
0523 888b 390
3052 84b9 390
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl